ZAPISNIK S 2. SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA