Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, 17. Listopada 2013.

Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, 17. Listopada 2013

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

Zapisnik sa sastanka Glavnog odbora i uredništva sveska, 17. Listopada 2013.

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg E. Kvaternika 11

43000 Bjelovar

Ur. broj: 57/13

 

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA BJELOVAR, 17. LISTOPADA 2013.

 

Prisutni:  Katarina Belančić, Tina Gatalica, Romana Horvat, Vinka Jelić-Balta, Lucija Miškić, Ilija Pejić, Zorka Renić, Martina Sanković, Ana Škvarić i Ljiljana Vugrinec.

 

Dnevni red:

1. Informacije o radu Društva knjižničara BPKP od 31. Skupštine Društva

– skupština

– djelatnost

– financije

2. Izvještaj sa Stručnog i Glavnog odbora HKD-a

3. Pripreme za 16. broj Sveska i 32. skupštinu DK BPKP

4. Razno

 

Ad. 1.  Predsjednica otvara sastanak i predstavlja dnevni red.

Izvješće s 31. skupštine Društva knjižničara BPKP izlaže Lucija Miškić: Skupština je održana u Čazmi 17. svibnja 2013. Prisustvovalo je 62 knjižničara. Imali smo jedno pozvano izlaganja koje je održao Krešimira Macana – Knjižnice  u virtualnom svijetu, a ostala su izlaganja održali članovi Društva. Upitnik o vrednovanju uspješnosti Skupštine ispunilo je 44 osobe. Opća ocjena Skupštine je odličan 55%, vrlo dobar 34% i nije se izjasnilo 11%.

Izvješće o financijama iznosi Vinka Jelić-Balta. Društvo pozitivno posluje, ali svake godine je sve teže dobiti novce. Poziva sve prisutne da za idući sastanak pokušamo pronaći natječaje na koje bi mogli prijaviti knjižnični časopis Svezak. Ljiljana Vugrinec iznosi da polovica novca za tisak Sveska odlazi na grafičku pripremu koju bi imali i da pređemo na električno izdanje.

 

Ad. 2. Ljiljana Vugrinec iznosi izvješće sa Stručnog vijeća HKD-a. Na tome se sastanku razgovaralo o Skupštini HKD-a koja će se održati u Splitu od 15.10 do 18.10. 2014. godine. Tema te Skupštine bit će Knjižnice – od misije do strategije. Na zadnjoj Skupštinu HKD-a bio je izdvojeni blok izlaganja  namijenjen regionalnim društvima, međutim tog bloka na idućoj Skupštini neće biti. Na sastanku Stručnog vijeća pričalo se i o Pravilnik o stručnom napredovanju. U novoj verziji Pravilnika za napredovanje u struci izostavljeni su pomoćni knjižničari i knjižničare te neusklađenost je među različitim studijima knjižničarstva. Iste su teme bila i na Glavnom odboru HKD-a. Vinka Jelić-Balta iznosi da se na Glavnom odboru HKD-a govorilo i o prijavama programa HKD-a za potporu financiranja Ministarstva kulture.

Ljiljana Vugrinec iznosi da se Društvo dosta raširilo, jer okuplja dosta knjižničara iz različitih vrsta knjižnica. Ideja je da bi HKD mogla biti krovna organizacija koja bi potaknula specijalističko organiziranje knjižničara, po uzoru na ostatak Europe. Ideja je da bi trebali imati udruge knjižnica da bi nas to učilo jačim.

Na sastanku se govorilo i o tome da se primijeti kako je potrebna bolja komunikacija s Ministarstvom kulture. Također, razgovaralo se i o Strategiji jer nama je to najvažniji dokument.

Dana 11.11. se obilježava Dana hrvatskih knjižnica te treba potaknuti knjižnice i knjižničare na obilježavanje tog dana. Središnja će se manifestacija održati u Koprivnici.

 

Ad. 3. Vinka Jelić-Balta iznosi da bi se iduća Skupština trebala održi u Pitomači. Ilija Pejić predlaže da imamo dosta članova sa slatinske strane te da pokušamo s ravnateljicom Gradske knjižnice u Slatini ispitati može li se Skupština održati u Slatini.  Svi se slažu s tim prijedlogom.

Ilija Pejić predlaže da Društvo pokrene kampanju Knjižnica za mlade jer mladi su zapostavljena skupina korisnika koja se ne pronalazi na dječjim odjelima, a ni na odjelima za odrasle. Prvu kampanju možemo provesti iz vlastitih financijskih sredstava, a godinu nakon toga tražiti potporu Ministarstva kulture.  Za idući sastanak treba smisliti prijedloge za provedbu ove kampanje.

Dogovoreno je da će tema 32. Skupštine DK BPKP i Sveska biti Knjižnice za mlade. Datum Skupštine dogovoriti ćemo na idućem sastanku. Svi su se jednoglasno složili da urednik teme broja bude Ilija Pejić. Do slijedećeg sastanka trebamo razmislimo o jednom predavaču kojeg bi održao pozvano izlaganje.

Ad. 4.  Ljiljana Vugrinec je predložila da trebamo češće slati prijave na različite natječaje za nagrade iz knjižničarstva. Svi su se složili da obnovimo prijavu Sveska za nagradu Zaklade „Dr. Ljerka Markić-Čučuković“.

Za Nagradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dogovorili smo da ćemo obnoviti prijavu za Iliju Pejića.

Za „Kukuljevićevu povelju“ , također, trebamo poslati prijave. Dogovoreno je da sastavimo popis članova koje bi Društvo moglo prijaviti za ovu nagradu.

Za nagradu Eva Verona je dogovoreno da šaljemo prijave. Treba sastaviti popis članova koje bi Društvo moglo prijaviti za ovu nagradu, a pri tome trebamo uzeti u obzir to da ovu nagradu mogu dobiti knjižničari do 35 godina.

Ljiljana Vugrinec iznosi prijedlog Dijane Sabolović-Krajina da bi se na idućem sastanku ravnatelja trebalo razgovarati i/ili sastavi tim za stručnu podršku Metelu. Taj se program za knjižnice treba ujednačiti i usustaviti. Prema tom prijedlogu tim će uključivati knjižničare iz narodnih knjižnica (Bjelovara, Koprivnice i Varaždina).

 

U Bjelovaru 8. studenog 2013.

Lucija Miškić