Statut

 

Temeljem čl. 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br.74/14.), Skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja na svojoj 33. sjednici, održanoj 25. rujna 2015. godine donosi

STATUT DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i teritoriju djelovanja Društva, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima, području djelovanja sukladno ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Društva, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima Društva, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, prestanku postojanja Društva, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Društva, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, izboru i opozivu likvidatora, i druga pitanja od značaja za Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja (u daljnjem tekstu: Društvo).

Sjedište Društva je u Bjelovaru.

Društvo djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Članak 3.

Društvo je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva.

U odsutnosti predsjednika, Društvo zastupa i predstavlja potpredsjednik Društva.

Članak 5.

Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm s natpisom: DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA u vijencu, a u sredini pečata je knjiga. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Društva i drugi članovi Društva koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANA SKUPINA I DJELATNOSTI
DRUŠTVA

Ciljevi Društva

Članak 6.

Ciljevi Društva su:

– unapređivanje knjižničarske struke i knjižnične djelatnosti općenito,

– poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika te davanje javnih priznanja zaslužnim članovima,

– zalaganje za odgovarajući društveni i ekonomski položaj djelatnika s knjižničarskim zvanjima,

– poticanje osnivanja, razvitka i suradnje svih vrsta knjižnica i širenje zanimanja društva za knjigu i knjižnicu,

– poticanje prikupljanja i zaštite zavičajne baštine,

– sudjelovanje u kreiranju i provedbi politike na području knjižničarstva,

– surađivanje s drugim knjižničarskim društvima.

Područja djelovanja sukladno ciljevima Društva

Članak 7.

Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su:

– kultura i umjetnost,

– obrazovanje, znanost i istraživanje.

Ciljana skupina s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je Društvo usmjereno

Članak 8.

Ciljana skupina Društva su:

– djelatnici u zvanjima iz knjižničarske struke,

– ostali djelatnici koji rade u knjižnicama.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su:

– općekulturna (kulturološka) djelatnost,

– književno-nakladnička djelatnost,

– knjižnična djelatnost,

– znanstvenoistraživački rad,

– izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija.

III. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 10.

Rad Društva je javan. Javnost djelovanja Društva osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Društva na sjednicama tijela Društva,

– javnošću sjednica tijela Društva, osim iznimno kada su sjednice zatvorene za javnost,

– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Društva,

– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (mrežne stranice, društvene mreže i sl.),

– javnim priopćavanjem,

– organiziranjem posebnih događanja,

– na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.

Članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo podnosi pisani zahtjev Glavnom odboru (u prilogu br. 1 ovog Statuta – UPISNICA). Na prijedlog Glavnog odbora, odluku o primanju u članstvo donosi Skupština.

U slučaju odbijanja zahtjeva postoji mogućnost podnošenja žalbe Skupštini.

Članom Društva postaje se danom donošenja odluke Skupštine Društva o prijemu u članstvo.

Članak 12.

Članovi Društva mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

Redovni članovi su djelatnici u zvanjima iz knjižničarske struke koji imaju prebivalište na području djelovanja Društva i mogu biti birani u upravna tijela Društva, ali i djelatnici u zvanjima iz drugih struka koja su povezana s knjigom i čitanjem, bilo da rade u knjižnicama ili u drugim ustanovama ili prate i pomažu razvoj knjižničarstva, ali ne mogu biti birani u upravna tijela Društva.

O prijemu u članstvo redovnih članova Glavni odbor Društva izvješćuje Glavni odbor Hrvatskog knjižničarskog društva. Pridruženi članovi Društva su djelatnici u zvanjima iz knjižničarske struke koji nemaju prebivalište na području djelovanja Društva, te djelatnici u zvanjima iz drugih struka koje su povezane s knjigom i čitanjem, bilo da rade u knjižnicama ili u drugim ustanovama ili prate i pomažu razvoj knjižničarstva, ali ne mogu biti birani u upravna tijela Društva.

Počasnim članom Društva može postati osoba koja je stekla osobite zasluge za razvitak knjižničarstva, knjižnica ili Društva. Počasne članove na prijedlog Glavnog odbora izabire Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova Društva.

Predstavnika pravne osobe, članice Društva, imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugačiji način imenovanja.

Članak 13.

Društvo vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Društva te nadležnim tijelima na njihov pisani zahtjev tajniku/-ci Društva.

Popis članova vodi tajnik/-ca Društva.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Društva su:

– aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva,

– čuvati i podizati ugled knjižničarske struke,

– pridržavati se odredaba Statuta i drugih akata,

– davati prijedloge o programu rada Društva,

– sudjelovati na odgovarajući način u radu Društva,

– obavljati na vrijeme zadatke iz programa rada i drugih odluka tijela Društva,

– birati i biti birani u tij ela upravlj anja Društva,

– biti informiran o aktivnostima Društva,

– koristiti zaštitu koju daje Društvo u pitanjima od profesionalnog interesa,

– primjenom zastupničkog sustava sudjelovati u radu i upravljanju djelatnošću Hrvatskog knjižničarskog društva,

– redovno plaćati članarinu i sve ostale financijske obveze.

Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Društva, vodeći računa da visina bude podjednaka s visinom članarine u ostalim knjižničarskim društvima u Republici Hrvatskoj.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 16.

Članstvo prestaje:

– prestankom postojanja Društva,

– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Glavnom odboru Društva (u prilogu broj 2 ovog Statuta – ISPISNICA),

– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,

– isključenjem zbog neplaćanja članarine bez prekida kroz 18 mjeseci,

– smrću člana.

Prestankom članstva svaki član je dužan podmiriti sve svoje obveze prema Društvu do trenutka prekida. Odluku o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine donosi Glavni odbor nakon što se član ni na ponovljenu pismenu opomenu ne odazove u roku od mjesec dana.

Isključenje iz Društva izriče se članu koji se teže ogriješio o ciljeve Društva, koji je učinio kakvo nečasno djelo u službi i sl. Odluku o isključenju donosi Glavni odbor natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova na svojoj sjednici.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. O svakom slučaju prestanka članstva Glavni odbor je dužan obavijestiti Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Stegovna odgovornost članova

Članak 17.

Članovi Društva preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Društva,

– nepoštivanje odredaba Statuta,

– nepoštivanje odluka tij ela upravlj anja Društva,

– neizvršavanje preuzetih obveza,

– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Društvu,

– nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Društva,

– narušavanj e ugleda Društva.

Članak 18.

Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Društva.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Glavni odbor.

Članak 19.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne

mjere:

1. opomena ili

2. isključenje iz Društva.

Članak 20.

Član Društva kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Društva ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

Skupština Društva je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Članak 21.

Svaki član Društva ima pravo pisanim putem upozoriti Glavni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Društva.

Svaki član Društva ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Društva. Na upozorenja i pritužbe člana Glavni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELIMA DRUŠTVA

Članak 22.

Tijela Društva su:

-Skupština,

-predsjednik Društva,

-potpredsjednik Društva,

-Glavni odbor,

-Nadzorni odbor.

Skupština

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Članak 24.

Skupština može biti redovna ili izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine.

Članak 25.

Redovnu Skupštinu saziva Glavni odbor i o tome, najmanje petnaest dana prije dana za koji je Skupština određena, pismeno obavještava članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda i mjesto njenog održavanja.

Ako Glavni odbor ne sazove Skupštinu na vrijeme, razlog njenog odlaganja dužan je ispitati Nadzorni odbor, koji može odlučiti da i sam sazove Skupštinu.

O održavanju Skupštine treba u propisanom roku obavijestiti nadležne državne organe te Hrvatsko knjižničarsko društvo. Treba omogućiti da Skupštini budu nazočni predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Skupština odlučuje pravomoćno ako je na njoj nazočna najmanje polovina redovnih članova Društva, što se mora ustanoviti na početku rada Skupštine.

Zaključci Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Društva.

Odluka o prestanku djelovanja Društva donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Društva. Izbor predsjednika Društva, članova Glavnog i Nadzornog odbora i glasovanje o ostalim pitanjima u pravilu su javni.

Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 26.

Redovna Skupština utvrđuje osnove rada Društva i raspravlja o svim načelnim pitanjima društvene djelatnosti, a posebno:

1. donosi Statut Društva, izmjene i dopune Statuta i ostale akte,

2. donosi odluku o statusnim promjenama,

3. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,

4. izabire i razrješava predsjednika, tajnika, blagajnika, Glavni odbor i Nadzorni odbor,

5. bira i razrješava likvidatora Društva,

6. usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

7. usvaja godišnje financijsko izvješće,

8. razmatra prijedloge koje podnose Glavni odbor i Nadzorni odbor i raspravlja o njima,

9. rješava prijedloge i žalbe članova,

10. bira zastupnike Društva za Glavnu skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva,

11. bira počasne članove Društva na prijedlog Glavnog odbora,

12. odlučuje o učlanjivanju novih članova na prijedlog Glavnog odbora,

13. odlučuje o visini članarine,

14. dodjeljuje nagrade i priznanja članovima na prijedlog Glavnog odbora,

15. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva,

16. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz svojih redova, a radno predsjedništvo dogovorom određuje predsjednika radnog predsjedništva.

Skupština bira zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i tri člana izborne komisije za izbor novog predsjednika, tajnika, Glavnog odbora i Nadzornog odbora.

Članak 28.

Skupštinu otvara predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik koji rukovodi radom Skupštine do izbora radnog predsjedništva.

Konačni dnevni red utvrđuje se na Skupštini. Zapisnik o radu Skupštine potpisuju predsjednik radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

Ako je na dnevnom redu izmjena ili dopuna Statuta, sazivač Skupštine obvezan je s predloženim promjenama upoznati sve članove Društva te članovima na uvid staviti tekst predloženih promjena ili dopuna najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine.

Članovima se uz poziv za Skupštinu mora dostaviti konačni tekst predloženih promjena Statuta Društva. O donošenju odluke o izmjeni ili dopuni Statuta moraju glasovati dvije trećine redovnih članova Društva nazočnih na Skupštini.

Ako se nije odazvalo dovoljno članova, sukladno članku 25. stavku 4. održavanje Skupštine se odlaže za sat vremena. Nakon toga se Skupština održava u nazočnosti najmanje 10% članova Društva.

U tom slučaju sve odluke izuzev odluka iz stavka 5. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Članak 29.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Glavni odbor po potrebi, ili na pisani zahtjev jedne trećine redovnih članova, ili na traženje Nadzornog odbora.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Glavni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji.

Izvanredna Skupština rješava samo o onom što je na dnevnom redu Skupštine poslanom uz poziv za tu Skupštinu.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u člancima 25., 26., 27. i 28.

Članak 30.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Predsjednik Društva

Članak 31.

Predsjednik Društva ovlašten je za zastupanje Društva.

Predsjednik Društva obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 32.

Predsjednika Društva bira Skupština na prijedlog Glavnog odbora iz svojih redova najviše za dva uzastopna dvogodišnja mandatna razdoblja.

Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Glavnog odbora.

Za svoj rad predsjednik Društva je odgovoran Skupštini Društva kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 33.

Predsjedniku Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju grube povrede dužnosti,

– u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja poslova Društva,

– zbog nepoštivanj a propisa i općih akata Društva, odnosno neosnovanog neizvršavanj a odluka Skupštine Društva ili postupanja protivno njima te

– opozivom.

Članak 34.

Postupak za opoziv predsjednika Društva može se pokrenuti na zahtjev najmanje polovine članova Društva.

O zahtjevu za opoziv predsjednika Društva raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Društva bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Društva.

Članak 35.

U slučaju prestanka mandata predsjednika Društva prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva.

U slučaju opoziva predsjednika, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik za preostali dio mandata pod istom točkom dnevnog reda.

Članak 36.

Predsjednik Društva ima sljedeća prava i obveze:

– predstavlja i zastupa Društvo,

– odgovara za zakonitost rada Društva,

– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

– saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora,

– odgovoran je za podnošenje godišnjeg financij skog izvješća Skupštini,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

Potpredsjednik Društva

Članak 37.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik Društva.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika Društva na odgovarajući se način primjenjuju na potpredsjednika Društva.

Tajnik i blagajnik

Članak 38.

Tajnik vodi administrativne poslove, zapisnik i pismohranu Društva, a u odsutnosti predsjednika potpisuje akte Društva i isplatne naloge.

Tajnik podnosi izvješće o radu Društva na Skupštini.

Tajnik Društva bira se na dvije godine i može biti ponovno biran još jedno uzastopno dvogodišnje razdoblje. Tajnik je obvezno član Glavnog odbora.

Članak 39.

Blagajnik vodi financijsko poslovanje Društva. Odgovara za uredno vođenje dokumentacije o tom poslovanju te za provedbu općih propisa koji se na to odnose, kao i za pridržavanje važećih propisa o financijskom i materijalnom poslovanju.

Izvješće o financijskom poslovanju blagajnik podnosi Skupštini Društva, a periodična izvješća o tom poslovanju blagajnik je dužan podnositi Glavnom odboru Društva.

Blagajnik izrađuje u dogovoru s predsjednikom, potpredsjednikom i tajnikom prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu.

Blagajnik se bira na dvije godine i može biti ponovo biran. Blagajnik nije član Glavnog

odbora.

Za određene poslove mogu se zadužiti pojedini članovi Glavnog odbora.

Glavni odbor

Članak 40.

Glavni odbor je izvršno tijelo Društva i u razdoblju između dviju Skupština njegov najviši organ. U Glavnom odboru moraju biti zastupljene sve vrste knjižnica iz cjelokupnog područja djelovanja Društva.

Glavni odbor se sastoji od devet članova koje bira Skupština iz redova članstva.

Za člana Glavnog odbora može biti izabran isti član najviše dva uzastopna dvogodišnja mandatna razdoblja.

Članak 41.

Članstvo u Glavnom odboru prestaje:

– istekom mandata,

– dobrovoljnim istupom,

– opozivom od strane Skupštine,

– kao i nastankom jednog od uvjeta kojim prestaje članstvo u Društvu.

Slobodna mjesta u Glavnom odboru popunjavaju se biranjem novih članova.

Ako se u tijeku mandata broj izabranih članova Glavnog odbora smanji ispod polovine, Nadzorni odbor je u roku od petnaest dana dužan pokrenuti postupak sazivanjem izvanredne Skupštine koja će popuniti slobodna mjesta u Glavnom odboru. Mandat tako izabranih članova traje do sljedeće skupštine.

Članak 42.

Glavni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravomoćno odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova. Sjednice se održavaju po potrebi. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova svih članova javnim glasovanjem.

O radu na sjednicama Glavnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se čita na sljedećoj sjednici Glavnog odbora.

Članak 43.

Glavni odbor:

– ostvaruje zaključke Skupštine,

– organizira i upravlja radom Društva pazeći da taj rad bude u skladu sa zadacima i Statutom Društva,

– predlaže godišnji program djelatnosti Društva,

– predlaže godišnji financijski plan Društva,

– vodi financijsko poslovanje,

– predlaže nove članove Skupštini te odlučuje o prijedlozima za isključenja i brisanja iz članstva redovnih članova,

– predlaže odbore i komisije,

– nadzire rad stručnih tijela,

– izabire na prazna mjesta nove članove Glavnog odbora,

– saziva Skupštinu i sastanke članova Društva,

– podnosi Skupštini izvješće o svome radu te povremeno izvješćuje članstvo o važnijim problemima pismenim putem ili na sastancima,

– obavlja cjelokupnu administraciju Društva i

– ostale tekuće poslove u svezi sa zadacima i ciljevima Društva.

Članak 44.

Glavni odbor formira, kao svoja stručna, pomoćna tijela o određenoj problematici, obzirom na vrste knjižnica ili oblike knjižnične djelatnosti, pojedine odbore ili komisije koje mogu imati stalni ili privremeni karakter.

Glavni odbor određuje, u pravilu iz svojih redova, voditelja tih odbora ili komisija te na prijedlog voditelja imenuje sve članove komisija.

Mandat voditelja odbora i članova komisija prestaje s mandatom Glavnog odbora koji ih je imenovao.

Odbori i komisije dužni su dati Glavnom odboru izvješće o svojem radu najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine, a na zahtjev Glavnog odbora i prije tog roka.

Nadzorni odbor

Članak 45.

Nadzorni odbor nadzire rad Glavnog odbora, a posebno financijsko i materijalno poslovanje Društva, te o tome podnosi izvješće Skupštini.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i jednog zamjenika koji se biraju na rok od dvije godine na Skupštini Društva, istovremeno kad i Glavni odbor.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika na svojoj prvoj sjednici poslije
izbora.

U tijeku mandata slobodna mjesta u Nadzornom odboru, ako nije dovoljan zamjenik, popunjavaju se biranjem.

Članak 46.

Nadzorni odbor je ovlašten da mu se dozvoli uvid u poslovanje Društva u svako doba te u tu svrhu može zatražiti od Glavnog odbora i objašnjenja o njegovu radu.

O svojim povremenim pregledima i nalazima Nadzorni odbor izvješćuje članove Glavnog odbora barem jednom godišnje.

Ako Nadzorni odbor primijeti teže nepravilnosti u poslovanju ili ustanovi povredu Statuta Društva ili Etičkog kodeksa HKD-a, dužan je pokrenuti postupak sazivanja izvanredne Skupštine koja će raspravljati o tim pitanjima.

Članak 47.

Nadzorni odbor može imati i zajedničke sjednice s Glavnim odborom i to kada treba rješavati važna pitanja od zajedničkog interesa.

Zajedničke sjednice sastaju se na dogovoreni poziv predsjednika Glavnog odbora i Nadzornog odbora.

Uz svoje izvješće Skupštini Nadzorni odbor predlaže da se blagajniku i ostalim članovima Glavnog odbora da razrješnica.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 48.

Materijalna sredstva i ostala imovina Društva služe ostvarivanju ciljeva Društva.

Materijalna sredstva i ostalu imovinu Društva čini: članarina, dobrovoljni doprinosi članova, prihodi od vlastitih priredaba i prodaje vlastitih izdanja, darovi i legati pojedinaca, sredstva dobivena za rad Društva iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija, knjižnica, te ostala imovina i imovinska prava Društva.

Članak 49.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom, a sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

Članak 50.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 51.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 52.

U svrhu urednog vođenja financijskog poslovanja, Skupština na osnovu programa rada za sljedeću godinu, prema prijedlogu predsjednika, tajnika i blagajnika, donosi financijski plan za svaku kalendarsku godinu unaprijed.

O izvršenju financijskog plana, izvorima prihoda i financijskom poslovanju podnosi se izvješće Skupštini Društva, Hrvatskom knjižničarskom društvu i zainteresiranim tijelima državne, županijske i lokalne uprave i samouprave na području Društva.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU
PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 53.

Udruga prestaje postojati:

– odlukom Skupštine Društva o prestanku postojanja Društva,

– odlukom Skupštine Društva o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Društva iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Društva.

Članak 54.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva ustupa se na upravljanje i depozit Hrvatskom knjižničarskom društvu u Zagrebu, s konačnom namjerom da se ta imovina preda onom Društvu koje kasnije bude osnovano na istom području s istom ili sličnom svrhom.

Ako se u roku od pet godina od prestanka rada Društva ne osnuje takvo novo Društvo, povjerena imovina prelazi u cijelosti na korištenje i raspolaganje Hrvatskom knjižničarskom društvu u Zagrebu.

Likvidator Društva

Članak 55.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

Članak 56.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Društva.

Predsjednik provodi likvidacijski postupak u skladu sa Zakonom.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 57.

Ako postoji spor između članova Društva koji otežava ili onemogućava rad Društva te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Društva dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Društva spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 58.

Članovi Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.

U obavljanju djelatnosti Društva članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Društva.

Članak 59.

U slučaju da su privatni interesi člana Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Društva u obavljanju djelatnosti Društva, član Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Glavni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 60.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Društva može zatražiti mišljenje Glavnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa,Glavni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Društva.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Statut Društva, odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih redovnih članova Društva nakon provedene rasprave.

Članak 62.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje jedna trećina redovnih članova Društva.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Glavnom odboru koji će prijedlog izmjena i dopuna uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 63.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata daje Skupština.

Članak 64.

Prilog broj 1 (UPISNICA) i prilog broj 2 (ISPISNICA) tiskani su uz Statut i čine njegov sastavni dio, a dostupni su na mrežnoj stranici Društva.

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja donesen 12. siječnja 1998. godine.

Članak 66.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Županiji.

Predsjednica Društva:
(Romana Horvat, dipl. knjižničar)


U Slatini 25. rujna 2015.