REGIONALNA RADIONICA “INFORMACIJE O EUROPSKOJ UNIJI U NARODNIM KNJIŽNICAMA” – BJELOVAR

REGIONALNA RADIONICA “INFORMACIJE O EUROPSKOJ UNIJI U NARODNIM KNJIŽNICAMA”

Bjelovar, 8.ožujka 2006.

U okviru projekta Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) “Informa-cije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama” održana je u Bjelovaru 8.ožujka 2006. regionalna radionica.

Cilj ovog projekta je usvajanje znanja i širenje informacija o Europskoj uniji. U izvedbi projekta, pored HKD-a, sudjeluje deset regionalnih društava, među kojima i naše Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te strani partner-Nizozemsko udruženje narodnih knjižnica. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva podupire i financira ovaj projekt.

Glavna svrha radionica je proširiti znanje knjižničara iz narodnih knjižnica o EU i njenim informacijskim izvorima te pripremiti korisnike narodnih knjižnica, bez obzira na dob, spol,obrazovanje i društveni status, za život i rad u zajednici prema europskim standardima.

Brojne dogovore i pripremu u ime regionalnog društva obavio je predsjednik Društva prof. Ilija Pejić. Radionica je uspjela zahvaljujući odličnoj organizaciji. Pripreme su obuhvaćale slanje poziva za sudjelovanje, osiguranje prostora, tehničkih uvjeta, distribuciju materijala…U radionici je sudjelovalo jedanaest osoba. Prostor je ustupila Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar, pri čemu je Studijski odjel knjižnice za ovu prigodu bio prilagođen za potrebe informatičke učionice. Za sve polaznike Neda Gatalica i Zorka Renić izradile su CD- ROM s prezentacijama i fotografijama

Radionica je započela uvodnim predavanjima.

Mr. sc. Žaneta Baršić-Schneider (HIDRA, voditeljica Odjela službene dokumentacije Republike Hrvatske) ponajprije je predstavila projekt. U svom izlaganju akcent je stavila na službene publikacije. Službene publikacije državnih tijela, tijela državne uprave i tijela lokalne uprave i samouprave prijeko su potreban izvor informacija svakom građaninu u svakodnevnom životu i radu te stoga moraju biti sastavnim dijelom fonda narodnih knjižnica.

Blaženka Peradenić-Kotur (Nacionalna i sveučilišna knjižica, voditeljica Zbirke službenih publikacija) donijela je kratak pregled razvoja EU, potom ukazala na značaj Europskog ustava, pobrojala najvažnije razvojne ciljevi EU-a, učinke proširenja EU-a i, na kraju, naznačila odnose EU i Hrvatske.

Doc.dr.sc. Daniela Živković (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo) u svom je izlaganju Elektroničko nakladništvo i EU definirala osnovne karakteri-stike elektroničkih publikacija i elektroničkog nakladništva. Općenito gledajući, pojava elektroničke knjige u svijetu izazvala je čitav niz promjena u sektoru knjige, stvarajući krug u kojem surađuju knjižni-čari, nakladnici, knjižari, ali i pravnici i informatičari.Velike promjene elektronička knjiga je donijela i u segmentu bibliografske kontrole, autorskom pravu, identifikacijskim oznakama (DOI ; URN; PURL), čitanju i širenju knjige, ali i zaštiti elektroničke knjige. Razvoj elektroni-čke knjige uključen je u brojne projekte Vijeća Europe, jer bez dobro koncipiranih projekata nema ni razvoja, odnosno prelaska iz tradicio-nalne forme knjige u elektroničku. Nadalje, plan je Europske komisije da se u sljedećih pet godina ustanovi Europska digitalna knjižnica koja bi sadržavala gotovo šest milijuna knjiga, dokumenata i drugih kulturnih djela kojima bi pristup bio omogućen putem interneta.

Radionice koje su uslijedile nakon uvodnih predavanja održale su kolegice Snježana Ramljak, mr. sc. Žaneta Baršić-Schneider i Blaženka Peradenić-Kotur.

Snježana Ramljak (Hrvatski sabor, Knjižnica) predstavila je tijela koja u RH pružaju informacije o EU ili nude on-line pristup strukturiranim izvorima podataka.

Prikazala je pojedine mrežne stranice i baze podataka, opisala njihov sadržaj i mogućnosti pretraživanja. Detaljnije je prikazala stranice Sabora, Vlade, Ministarstva za vanjske poslove i europske integracije a ukratko je predstavila i Pojmovnik Eurovoc.

Žaneta Baršić Schneider upoznala nas je s ostalim relevantnim izvorima informacija o Europskoj uniji. Predstavila je i stranice HIDRA-e. Posebno je naglasila važnost čl.39 Zakona o knjižnicama, u kojem se navodi zakonska obveza nakladnika službenih publikacija o dostavljanju obveznog primjerka narodnim knjižnicama. Problem “prohodnosti” informacija između narodnih knjižnica i državnih institucija razmatrao se i kroz projekt “Građani imaju pravo znati”.

Blaženka Peradenić-Kotur predstavila je mrežne izvore koji se odnose na informacije o Europskoj uniji te nas podučila kako pronaći informacije o institucijama, politikama i aktivnostima EU te kako pratiti vijesti i aktualna događanja. Najveći dio vremena posvetila je mrežnim stranicama EnterEurope: vodič kroz informacije o Europskoj uniji ( http://www.entereurope.hr/ ).

Sudionici radionice aktivno su sudjelovali u radu radionice i kroz ras-pravu i razgovor pokušali ukazati na pitanja s kojima se susreću u svakodnevnom radu. Evaluacijski listići pokazali su da je radionica iznimno dobro ocijenjena. Na skali vrijednosti od 1 do 5 ukupna ocjena radionice bila je 4,63. Primjenjivost sadržaja u praksi dobila je najmanju ocjenu 4,18. Tu bi se svakako trebalo razmotriti prijedlog jednog polaznika radionice da se u narodnim knjižnicama bilježe upiti korisnika vezani uz problematiku EU te da se sadržaji radionica prilagode. Prosjek ocjene za očekivanja polaznika bio je 4,36 a za prezentaciju sadržaja 4,54. Najveću ocjenu dobili su pripremljeni radni materijali za polaznike: 4,81 i organizacija radionice: 4,90.

Iako službeno nisu doneseni zaključci radionice prema pisanim prijedlozima i primjedbama može se zaključiti:

1. Postojeća baza linkova o službenim publikacijama i informacijama o Europskoj uniji na str. Projekta pregledan su i koristan izvor podataka.
2. Potrebno je napraviti sličan tip radionica za školske knjižničare.
3. Potrebno je detaljnije predstaviti predpristupne fondove i natječaje EU.
4. Narodne knjižnice trebale bi bolje surađivati sa Županijskim savjetom za Europsku uniju i europske integracije.

Mr.sc.Zorka Renić

 

 Iz foto arhive:

REGIONALNA RADIONICA   REGIONALNA RADIONICA   REGIONALNA RADIONICA